Privacyverklaring

Ik ga zorvuldig om met uw privacy

Wie ben ik:
Mijn website-adres is: https://www.katenmens.nl. 

Kat&Mens, gedragsbegeleiding voor de kat, gevestigd aan De Helt 6, 1747 TG te Tuitjenhorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Kat&Mens, gedragsbegeleiding voor de kat
De Helt 6
1747 TG   Tuitjenhorn
06-22292882
info@katenmens.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk:
Kat&Mens, gedragsbegeleiding voor de kat verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
Voor- en achternaam
Adresgegevens
E-mailadres en/of telefoonnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk:
Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@katenmens.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk:
Kat&Mens, gedragsbeleiding voor de kat vraagt alleen om de meest noodzakelijke gegevens. Jouw mailadres is nodig om je bijvoorbeeld een het behandelplan en de adviesbrief, tips of nieuwsbrief te kunnen versturen; je voornaam wordt gebruikt om e-mails te personaliseren.
Kat&Mens, gedragsbeleiding voor de kat verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
  • Om goederen en diensten bij je af te leveren
  • Kat&Mens, gedragsbeleiding voor de kat verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
  • Zodat je gebruik kunt maken van alle functies op de website.
  • Voor marketing doeleinden, zoals is toegestaan in de wet (en elke e-mail bevat een uitschrijflink).
  • Om jouw gedrag op de website te analyseren en zo de website te optimaliseren.
  • Om het aanbod af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Kat&Mens, gedragsbeleiding voor de kat neemt NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we de persoonsgegevens bewaren:
Kat&Mens, gedragsbeleiding voor de kat bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Persoonsgegevens en gegevens van je dier worden minimaal 7 jaar na overlijden van je dier bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Kat&Mens, gedragsbeleiding voor de kat deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Kat&Mens, gedragsbeleiding voor de kat blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Kat&Mens, gedragsbeleiding voor de kat jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doe ik alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

WhatsApp: 
Voor contact onderling.

Social Media zoals Facebook en Instagram:
Echter alleen na toestemming van jou. Voor overleg met dierenartsen en/of collega kattengedragstherapeuten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kat&Mens, gedragsbeleiding voor de kat en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@katenmens.nl. 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Kat&Mens, gedragsbeleiding voor de kat wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik je persoonsgegevens beveilig:
Kat&Mens, gedragsbeleiding voor de kat neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via info@katenmens.nl.

Scroll naar boven